Algemene voorwaarden

1. Onze leveringen zijn onderworpen aan hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden, die de opdrachtgever uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. ze vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts tegenstelbaar, indien wij ze vooraf schriftelijk hebben aanvaard. Wij wijzen alle voorwaarden op documenten van opdrachtgevers, aannemers, architecten of onderaannemers af. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zonder enig uitsluitsel. De ondertekening van dit document vervangt dan ook alle andere aangegane overeenkomsten.

2. Onze offerten zijn altijd vrijblijvend en één maand geldig na offerte datum. De behandelde zaken zijn enkel bindend na schriftelijke bevestiging. Onze prijzen zijn alléén berekend op de uit te voeren werken, exclusief specifieke veiligheidsvoorzieningen of coördinatie. Mochten deze alsnog opgelegd worden, dan dienen deze bijkomend verrekend te worden.

3. Waarborgen – Klachten :
Aangezien het doel van onze firma gericht is op een vlotte en verzorgde uitvoerig van de werken, worden de werken volgens de regels der kunst uitgevoerd door ervaren en geschoolde vaklui. Om ontvankelijk te kunnen zijn, dient elke klacht per aangetekend schrijven te worden verzonden binnen de vier dagen na tussenkomst. Wanneer een waarborg verleend wordt, is de draagwijdte ervan bedongen in de voorwaarden van onze offerte. Indien geen waarborg vernoemd wordt, Is deze uitgesloten. Indien er verhaal wordt gedaan op waarborg, zullen alle herstellingen enkel en alleen door ons worden uitgevoerd, zo niet vervallen al onze verleende waarborgen en eveneens alle aansprakelijkheid. Geen enkele verantwoordelijkheid kan ons aangewreven worden voor verschijnselen die de waterdichtheid van onze dakbedekkingen niet aantasten of verschijnselen vreemd aan onze werken.

4. Offerten
Onze offertes worden opgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Behoudens andersluidende overeenkomst betekenen de aangeduide oppervlakten altijd ontplooide oppervlakten. Zonder voorafgaande inzage van de plans worden onze prijzen slechts gegeven onder alle voorbehoud.

5. Onze leveringstermijnen zijn altijd benaderend. Aanvang- en uitvoeringstermijnen worden slechts ten titel van inlichtingen verstrekt en kunnen nooit tegen ons worden aangewend als eis tot schadevergoeding en geven geen recht tot weigering van de uit te voeren werken.
De levering wordt bepaald door het verkoopscontract. Voor het geval onvoorziene omstandigheden, zowel bij ons, als bij onze leveranciers, de fabricatie of de verzending der koopwaren zou vertragen, behouden wij ons het recht voor de termijn te verlengen met een duur gelijk aan deze van het beletsel. De leveringstermijn loopt slechts na ontvangst door ons vanwege de opdrachtgever van alle vereiste gegevens voor de uitvoering van de bestelling.

6. Vertragingen
Iedere aan de opdrachtgever te wijten vertraging in de uitvoering van onze werken wordt aangerekend. Onze prijzen gelden voor een ononderbroken uitvoering van onze werken. De eventuele onderbrekingen geven aanleiding tot een verhoging van de prijs, inbegrepen verplaatsings- en /of reiskosten, verblijfkosten, enz.

7. Opslag van onze materialen op de werf
Onze materialen moeten op de bouwwerf kunnen opgeslagen worden, beschut tegen weersomstandigheden, en op zulke wijze dat ze bewaard blijven in dezelfde staat, waarin ze op de werf geleverd werden. Een vrijee ruimte van 10 meter zal aan de voet van het werk beschikbaar worden gesteld. Deze ruimte en/of plaats is noodzakelijk om de werken uit te voeren. Voor al ons vervoer moet er een verharde weg zijn. De locatie moet bovendien gemakkelijk te bereiken zijn.

8. Onderbreking van onze werken :
Elk voorval. van overmacht, welke ons verplicht onze werken tijdelijk te onderbreken, geeft aanleiding tot verlenging van de oorspronkelijk bedongen uitvoeringstermijn : deze verlening Is gelijk aan de onderbrekingsduur, vermeerderd met duur voor het opnieuw ingang zetten van de werken. Worden o.a. beschouwd als overmacht, welke opsomming louter ten titel van voorbeeld is en geenszins beperkend : ongevallen, weersomstandigheden en hun gevolgen, waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, enz.
In geval van overmacht hebben wij tevens het recht om de overeenkomst en/of de te leveren prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan voor de opdrachtgever.

9. De klant is verantwoordelijk voor het verlenen van water en elektriciteit tijdens de werken.

10. Staat van de vorm :
Alvorens onze werken aan te vangen, hebben wij de staat van de vorm niet na te gaan. Deze is geacht uitgevoerd te worden overeenkomstig de plans en de voorschriften en aanvaard door de bouwheer. De helling moet voldoende zijn (minimum 1cm / lopende meter) om de eenvormige en bestendige waterafvoer te verzekeren. Wij zijn met verantwoordelijk voor beschadigingen van de waterdichte bekleding, van welke aard ook, ingevolge vervorming of abnormale beweging van de vorm. Het vooraf ontruimen en of zuiver maken van de vorm, komt ten laste van de klant.

11. Oplevering der werken
Indien het contract niet uitdrukkelijk bepaalt dat een oplevering zal plaats hebben, wordt bij gebrek aan aangetekend protestschrijven van de opdrachtgever binnen de 8 dagen na het einde van onze werken, de oplevering als definitief beschouwd

12. Ongevallen :
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden ingevolge het gebruik, buiten ons weten, van ons materieel, onze materialen. steigers en/of andere installaties. Het is uitdrukkelijk en onherroepelijk overeengekomen dat de klant, zowel in eigen naam, als in naam van zijn verzekeraars, aan ieder verhaal op ons formeel verzaakt voor alle schade.

13. Waarborg op betaling
Wij behouden ons het recht voor betalingswaarborgen te eisen. hetzij tijdens de uitvoeringen van onze werken. Blijft onze vraag ontbeantwoord of zijn de waarborgen ontoereikend, dan hebben wij het recht om zonder verdere aanmaning de werken onmiddellijk stop te zetten en betaling te eisen van de rééds uitgevoerde werken. Terzelfdertijd ontzegt de klant zich elk recht om verdere afwerking te eisen en staat hij volledig In voor alle gevolgen van deze stopzetting. Onvoorziene prijsstijgingen van de materialen welke worden opgelegd door onze leveranciers zullen worden doorgerekend.
Indien de betaling van de factuur uitblijft, dan hebben wij het recht om alle werkzaamheden op te schorten tot betaling van de openstaande facturen. De materialen blijven onze exclusieve eigendom tot de algehele betaling van de factuur. Wij maken hieromtrent een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud, zodat al onze materialen bij niet betaling kunnen worden terug genomen, hetgeen aanvaard wordt door de klant.

14. Contractbreuk
Indien de klant een bestelde tussenkomst op koopwaar en/of de uitvoering der werken zou weigeren, dan is met volle recht een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze schadevergoeding zal in geen geval lager liggen dan één derde van de op de factuur aan te rekenen prijs.

15. Prijsherziening :
Wij behoudens ons het voorrecht zelfs ingeval van een absoluut forfait en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor rekening, leidt elke wijziging van de lonen.de sociale lasten,de prijzen van de materialen of hun transport en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen offerte/facturering bij datum van uitvoering.

16. Facturen
Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Geen enkele inhouding mag op het bedrag van onze facturen worden toegepast. Het verzenden van een factuur geldt als aanmaning tot tijdige betaling. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever bij laattijdige betaling, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling conventionele verwijlintresten verschuldigd is van 12% per jaar, alsook een bijkomende forfaitaire schadevergoeding die conventioneel wordt vastgesteld op 15% van het verschuldigde hoofdbedrag en zulks met een minimum van € 250.

17. Juridische bevoegdheid
Alleen het Belgisch Recht is van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomst. Alle· eventuele geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst, zullen worden beslecht voor de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, welke uitsluitend bevoegd zijn.

Logo Antwerps Dakbedrijf

OVER ONS

Antwerps Dakbedrijf, een familiebedrijf met meer dan 29 jaar ervaring, biedt u de hoogste kwaliteit en expertise op het dak.

CONTACTGEGEVENS

Leliebaan 10
2160 Wommelgem
03 501 99 18
annick@antwerpsdakbedrijf.be